ស្ថានការណ៍៖ ប្រទេសសិង្ហបុរី

ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលការកោតសរសើរនៃការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជម្ងឺកូវីដ១៩ សង្ហិបុរីមកដល់ពេលនេះបានជួបបញ្ហាកាន់តែដុនដាបទៅៗ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២១ ខែមករាប្រទេសនេះស្វែងរកការចម្លងជាចង្កោមដោយបានសង្កត់ធ្ងន់លើវិធានការនៃការធ្វើតេស្តនិងតាមដានប្រវត្តិទំនា​ក់​ទំនង ជាជាងការកំណត់យកវិធីសាស្រ្តដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក។ ជាក់ស្តែងមិនមានការបិទសាលា និងមិនមានការត្រៀមលើវិធានការបិទបង្ខាំងទេ ។ រហូតមកដល់ចុងខែមីនានេះ សឹង្ហបុរីមានចំ​នួនកើនឡើងនៃអ្នកចម្លងវ៉ីរុសគួរឱ្យកត់សម្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ឈានដាល់ដំណាក់កាលនេះ វិធានការ​បិទ​បង្ខាំងត្រូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ខែមេសា។

សូមអាន៖ ការពន្យល់នៃរបាយការណ៍របស់ Imperial ដែលបានពិពណ៌នាពីចំណុចដែល “ជាកត្តាជម្រុញ” ធ្វើឱ្យការអនុវត្តនេះមានដំណើរការល្អ។

Read More